Friday, 16 July 2021

KEKELIRUAN KEFAHAMAN SIDANG KHAS DEWAN RAKYAT SEMASA MESYUARAT KHAS DARI 26 JULAI HINGGA 2 OGOS 2021

 Terlebih dagulu, penulis ingin memberi kefahaman mengenai istilah persidangan, mesyuarat  dan penggal Parlimen. mengikut Peraturan Mesyuarat 98, Peraturan-peraturan Majlis Dewan Rakyat.

“persidangan” ertinya ialah tempoh dijalankan persidangan Majlis dengan tidak berhenti-henti (termasuk masa ditempohkan persidangan) dan termasuklah tempoh Majlis bersidang sebagai Jawatankuasa;

“mesyuarat” ertinya persidangan atau persidangan-persidangan Majlis bermula daripada Majlis bermesyuarat pertama kalinya selepas dipanggil mesyuarat pada bila-bila masa jua, dan habisnya apabila Majlis ditangguhkan selama lebih daripada empat belas hari atau dengan tidak ditentukan hari bulan mesyuarat akan datang, atau setelah tamat sesuatu penggal Parlimen;

“penggal Parlimen” ertinya ialah persidanganpersidangan Majlis mula daripada permulaan Majlis bermesyuarat selepas ditubuhkan Majlis atau selepas diberhentikan atau dibubarkan Parlimen pada bila-bila masa jua; dan habisnya apabila Parlimen diberhentikan atau dibubarkan dengan tidak diberhentikan terlebih dahulu.

Ringkasnya persidangan adalah merujuk kepada hari-hari bersidang, mesyuarat pula merujuk kepada himpunan jumlah hari bersidang seperti Mesyuarat Pertama/ Mesyarat Kedua, dan penggal Parlimen merujuk kepada beberapa mesyuarat yang dhimpunkan (biasanya mengikut tahun).

Seterusnya, merujuk kepada Ulasan: Pastikan sidang khas parlimen bukan gimik politik oleh Fakhrurrazi Rashid yang dilaporkan oleh Malaysiakini pada 17  Julai 2021, 8:28 am,  telah  mempersoalkan beberapa perkara.  Disini penulis ingin membuat huraian berdasarkan kefahaman dan pengalaman penulis.

·         Sidang itu hanya menumpukan penerangan daripada pada menteri selama lima hari.

Berdasarkan pemberitahu Mesyuarat Khas ini hanyalah untuk urusan mengikut Peraturan Mesyuarat 14(1)(i) iaitu penerangan daripada Menteri-menteri.   Mengikut peraturan dan amalannya, ia hanya penerangan satu hala oleh pihak Menteri tanpa ada perbahasan bahkan tidak dibenarkan clahan meminta penjelasan. Tetapi kali ini, Yang di-Pertua Dewan Rakyat membenarkan permohonan Ketua Majlis (Pedana Menteri) bagi  membenarkan ahli-ahli Parlimen memberi pandangan dan minta penjelasan semasa penerangan tersebut.  Walau bagaimanapun, tidak perlu diputuskan, bermakna tiada undian sama ada undian suara atau belahbahagia.

Dengan demikian urusannya hanya penerangan daripada Menteri-menteri mengenai Pelan Pemulihan Negara, tindakan menangani pandemik COVID-19, Program Vaksinasi, pakej-pakej bantuan ekonomi dan pelaksanaan darurat 2021.  

·         Adakah ini bermaksud perbahasan dan proses pengundian ke atas Pelan Pemulihan Negara (PPN), Ordinan Darurat, dan pelaksanaan parlimen hibrid tidak akan berlaku pada 26 Julai?

Dalam pemberitahu  telah dinyatakan urusan membentangkan Proklamasi Darurat bertarikh 11 Januari 2021 dan Ordinan-ordinan Darurat 2021 dan juga Proklamasi Darurat (N0. 2) bertarikh 12  Disember 2020 (PRK Parlimen Geruk) dan  Proklamasi Darurat (N0. 3) bertarikh 12 Disember 2020 (PRJ DUN Bugaya) dan Ordinan-Ordainan Darurat dibawahnya.

Fasal (3), Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan:-

 

“ (3) Proklamasi Darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal (2B) hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen dan, jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua Majlis yang mengungkaikan Proklamasi atau ordinan itu, tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa Proklamasi atau ordinan itu atau tanpa menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan suatu Proklamasi baru di bawah Fasal (1) atau memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah Fasal (2B)”

 

Oleh yang demikian, maksud membentangkan Proklamasi  Darurat dan Ordinan-Ordinan Darurat  adalah meletakkan atas meja Ahli-ahli Mesyuarat (“dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen” / “shall be laid before both Houses of Parliament”).  Dalam hal ini, tiada perbahasan dan persetujuan keatasnya.  Inilah kehendak perundangan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

 

Sekiranya Proklamasi Darurat  dan Ordinan-ordinan Darurat hendak dibahaskan dan diputuskan,  maka  Kerajaan hendaklah mengemukakan Usul Kerajaan mengikut Peraturan Mesyuarat 27(3).   Sebaliknya, jika usul itu dikemukakan oleh Ahli Parlimen, kaka ia dikenali sebagai Usul Persendirian yang akan disenaraikan selepas urusan-urusan Kerajaan dan kemungkinan untuk dibahaskan adalah amat tipis, dimana Peraturan Mesyuarat 14 memberi keutamaan kepada urusan keraajan melainkan pihak kerajaan membenarkannya.

 

Berkaitan pelaksanaan persidangan Parlimen hibrid pula, walaupun semasa Kenyataan Media Pejabat Perdana Menteri pada 5 Julai 2021 dinyatakan antara tujuan Mesyuarat Khas adalah untuk meminda perundangan dan peraturan-peraturan berkaitan persidangan secara hybrid, tetapi tidak pula disebut dalam pemberitahu oleh Setiausaha Dewan Rakyat.  Ini bermakna pihak Kerajaan telah membuat keputusan untuk tidak melaksanakan persidangan secara hibrid. Maka tiada perbahasan dan keputusan akan dibuat oleh Dewan Rakyat yang bersidang khas pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021.

 

·         Konsep sidang khas parlimen kali ini dilihat lari dari konsep sebenar apabila parlimen dijadikan tempat mendengar 'kuliah' menteri tanpa perbahasan dan proses undian.

 

Mesyuarat Khas diadakan mengikut  Peraturan Mesyuarat 11(3), Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang membolehkan Ketua Majlis atau Timbalan Ketua Majlis memanggil mesyuarat semasa majlis “dalam tangguhan” iaitu tempoh satu mesyuarat dengan mesyuarat yang berikutnya.  Maksudnya apabila persidangan dalam Majlis Mesyuarat Parlimen ditangguhkan “ sine die “ ( kesuatu tarikh yang tidak ditetapkan)  dan sebelum persidangan Majlis Mesyuarat Parlimen berikutnya. Di peringkat inilah, sekiranya ada keperluan yang mendesak,  pihak Ketua Majlis boleh memanggil “mesyuarat semasa majlis dalam tangguhan” yang secara amalannya disebut sebagai “mesyuarat khas”.   Walaupun istilah “mesyuarat khas” tidak disebut dalam peraturan mesyarat, tetapi ia adalah manifestasi dari peraturan mesyuarat.

 

Dari aspek konsep Mesyuarat Khas, iai tiada cacatnya,  Yang membezakannya adalah urusan yang ditetapkan oleh Ketua Majlis.

 

 

·         Kali terakhir sidang khas parlimen diadakan ialah pada 26 dan 27 Jan 2016 ketika Kerajaan membawa usul membahaskan penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) dan diputuskan secara undi belahbahagian.

Oleh kerana Mesyuarat Khas  mengenai TPPA adalah  untuk membuat ketetapan dan keputusan, maka kerajaan mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 27(3).  Usul sedemikian, sememangnya dikehendaki perbahasan dan perlu diputuskan sama ada secara undian suara atau belahbahagian.

·         Sidang Khas Parlimen perlu berbincang untuk meneruskan fungsi jawatankuasa pilihan khas (JPK) bagi menyiasat dan menyemak dasar-dasar kerajaan sebelum persidangan penuh parlimen yang akan bermula pada 6 Sept ini.

Mesyuarat Khas Dewan Rakyat sebenarnya tidak perlu membincangkan bagi membolehkan jawatan kuasa pilihan khas, kerana Yang di_Pertuan Agong telah memberi perkenan disamping  memanggil Mesyuarat Khas juga membenarkan jawatankuasa pilihan khas bersidang dan meneryskan fungsinya dalam tempoh darurat.

Sebagai penutup, ciri-ciri persidangan dalam Mesyuarat Khas ialah persidangan diadakan semasa Dewan Rakyat dalam tangguhan, pemberitahu dalam tempoh yang munasabah dan urusanya hanya yang ditetapkan oleh Ketua Majlis (Perdana Menteri).   Bentuk dan kaedah perjalanan persidangan pula bergantung kepada urusan-urusan yang telah ditetapkan.

Suatu catatan pencerahan jua.

Jenderam Hulu,

17 Ogos 2021.

 

 

 

MESYUARAT KHAS – BERUBAH URUSAN, HANYA PENERANGAN TETAPI DIBENARKAN MEMBERI PANDANGAN SERTA PENJELASAN

 

Pada  15 Julai 2021(Khamis),  Perdana Menteri telah menghantar notis/pemberitahu Mesyuarat Khas  kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat/Dewan Negara, dimana Dewan Rakyat bersidang pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021 dan Dewan Negara pula pada 3 hingga 5 Ogos 2021. . Walau bagaimanapun, berlaku perubahan  urusan kerana Kerajaan telah memutuskan kemudiannya bahawa cadangan persidangan Parlimen secara hibrid ditangguhkan.  Ini berbeza sedikit dengan pemakluman melalui kenyataan media bertarikh 5 Julai 2021 yang lalu, dimana tujuan Mesyuarat Khas ini adalah untuk memberi penerangan kepada Ahli-ahli Parlimen mengenai Pelan Pemulihan Negara, dan meminda perundangan dan peraturan-peraturan bagi membolehkan persidangan Parlimen secara hibrid. 

Dengan demikian urusannya hanya penerangan daripada Menteri-menteri mengenai Pelan Pemulihan Negara, tindakan menangani pandemik COVID-19, Program Vaksinasi, pakej-pakej bantuan ekonomi dan pelaksanaan darurat 2021,  Urusan ini mengikut Peraturan Mesyuarat 14 (!)(i) bagi Dewan Rakyat dan 13(1)(i) bagi Dewan Negara iaitu penerangan daripada Menteri-menteri.  Mengikut peraturan dan amalannya, ia hanya penerangan satu hala oleh pihak Menteri tanpa ada perbahasan bahkan tidak dibenarkan celahan meminta penjelasan. Tetapi kali ini, Yang di-Pertua Dewan Rakyat membenarkan permohonan Ketua Majlis (Pedana Menteri) bagi  membenarkan ahli-ahli Parlimen memberi pandangan dan minta penjelasan semasa penerangan tersebut. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah persidangan.  Disamping itu bentang (laid) Proklamasi dan Ordinan-ordinan Darurat yang berkaitan. 

Pada masa yang sama juga pemberitahu/notis  persidangan Parlimen yang akan datang diiedarkan  iaitu Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Parlimen Ke-14 yang  mula bersidang pada 6 September  hingga 30 September 2021 bagi Dewan Rakyat dan 4 hingga 21 Oktober  2021 bagi Dewan Negara.  Urusan yang ditetapkan ialah hanya Titah Diraja dan RMKe-12   dan tiada urusan Rang Undang-Undang..  Mesyuarat Kedua pula pada 25 Oktober hingga 16 Disember bagi Dewan Rakyat dan 14 hingga 23 Disember 2021 bagi Dewan Negara dengan urusan Rang Undang-Undang dan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan pada 29 Okotober 2021.  Maka ternafilah beberapa tanggapan yang menyatakan persidangan Parlimen pada tahun ini hanya 5 hari sahaja dan juga terjawablah  tanggapan Yang di-Pertuan Agong tidak bertitah.  Dengan lain perkataan, persidangan di Penggal Keempat inilah persidangan  yang didambakan oleh Ahli-ahl Parlimen dan pencinta demokrasi.

Kenyataan media Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada hari yang sama  sekitar jam 3.00 petang dan seterusnya disusuli dengan dengan pemberitahu oleh Setiuasaha Dewan Rakyat kepada Ahli-ahli Parlimen sekitar 7 malam..

Demikianlah sinario persidangan Parlimen yang digesa oleh pelbagai pihak terutamanya ahli-ahli politik bahkan Istana Negara juga  meminta persidangan dalam tempoh darurat yang akan tamat pada 1 Ogos 2021.

Inilah juga rasanya Mesyuarat Khas Parlimen yang agak panjang dari kebiasaanya 1 atau 2 hari sahaja, bahkan urusanya hanyalah penerangan daripada Menteri-menteri sahaja,  Walaupun dibenarkan memberi pandangan tetapi tidak bersifat perbahasan penuh dan tidak diputuskan.  Maknanya tiada  undian suara mahupun undi belahbahagian.   Bahkan tiada sesi pertanyaan lisan seperti kebiasaan persidangan.

Walaupun terdapat beberapa usul telah dikemukakan oleh Ahli Parlimen, ia tdak mematuhi peraturan mesyuarat kerana dikemukakan sebelum pemberitahu dikeluarkan.   Walau bagaianapun penulis meramalkan akan berlaku ketegangan pada hari pertama persidangan dan bangun atas peraturan mesyuarat 

Suatu catatan jua, 

16  Julai 2021

Wednesday, 14 July 2021

USUL PERSENDIRIAN DIKEMUKAKAN SEBELUM PEMBERITAHU MESYUARAT KHAS DIKELUARKAN – SUATU KEJANGGALAN!

 Selepas kenyataan media Pejabat Perdana Menteri pada 5 Julai 2021  bahawa Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 akan bersidang pada 26 Julai  hingga 2 Ogos 2021 bagi Dewan Rakyat setelah di perkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka  beberapa usul telah dikemukakan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat/Setiausaha Dewan Rakyat, iaitu:-

 

·        Ahli Parlimen Langkawi melalui suratnya bertarikh 7 Julai 2021 memohon persidangan segera bagi membincangkan masalah COVID-19 dan segera bersidang pada 9 Julai 2021 menurut Peraturan Mesyuarat (PM) 18 dan dibaca bersama PM 14.

 

·        Ahli Parlimen Kubang Pasu melalui pemberitahu usul bertarikh 7 Julai 2021 mengusulkan penubuhan Majlis Pemulihan Negara menurut PM 18(1).

 

·         Ahli Parlimen Port Dicksan mengemukakan usul pada 12 Julai 2021 mengikut  PM 26(1) dan 27(1) pada 12 Julai 2021 bagi mengungkai Proklamasi dan Ordinan Darurat,

 

·         Ahli Parlimen Bagan Datuk  mengemukakan usul pada 12 Julai 2021 menurut PM 26(1) dan 27(3)  untuk membuat ketetapan  bahawa Perdana Menteri tidak mempunyai keyakinan majoriti Ahli-ahli Dewan Rakyat.

 

·         Ahli Parlimen Bagan Datuk juga mengemukakan usul pada 12 Julai 2021 menurut PM 26(1) dan 27(3) untuk mengungkai Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021.

 

Suatu yang menarik perhatian dan mungkin juga kali pertama dalam sejarah persidangan Parlimen, usul-usul dikemukakan oleh Ahli-ahli Parlimen sebelum notis/pemberitahu Mesyuarat Parlimen dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat.  Usul- usul tersebut.  Secara mudah, sudah tentu usul-usul tersebut tidak teratur dan bersifat pramatang kerana pemberitahu Mesyuarat Khas belum dikeluarkan dan dihantar kepada Ahli-ahli Parlimen.  Tambahan pula, ciri Mesyuarat Khas atau mesyuarat dalam tangguhan ini adalah urusannya secara khusus yang telah ditentukan oleh Ketua Majlis mengikut Peraturan Mesyuarat 11(3)  bagi Dewan Rakyat atau 10(3) bagi Dewan Negara,  Dalam hal ini,  Yang DiPertua Dewan Negara,dilaporkan berkata “ Usul undi tidak percaya difahamkan tidak dibenarkan sepanjang sidang Dewan Rakyat berlangsung lima hari bermula 26 Julai ini berikutan ia memberi keutamaan untuk membincangkan hal-hal rakyat yang berdepan pandemik Covid-19.  Beliau difahamkan usul undi tidak percaya tidak ada dalam lunas peraturan …” (Utusan Malaysia.com. 15 Julai 2021)


Suatu  catatan jua, 

Jenderam Hulu,

15 Julai 2021

Monday, 5 July 2021

ISTILAH “MESYUARAT KHAS“ TIADA DALAM PERATURAN MESYUARAT?

 

FMT (6 Julai 2021)  melaporkan “Istilah ‘mesyuarat khas Dewan Rakyat mengelirukan, kata Ahli Parimen PKR”, dimana  Ahli Parlimen Pasir Gudang mempersoalkan istilah “mesyuarat khas” yang digunakan Kerajaan bagi Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 (2021) yang akan bersidang 26 Julai hingga 2 Ogos 2021.  Beliau berkata “ dalam Peraturan Mesyuarat atau Standing Oder serta Perlembagaan Persekutuan, tidak disebut mesyuarat khas dan mesyuarat biasa”.  Beliau juga menyatakan perkara ini tidak disebut dalam Pertauran Mesyuarat (PM) 98, Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat.

Memang betul dalam PM 98  mengenai “ definisi” tidak dinyatakan istilah “mesyuarat khas” tetapi disebut istilah persidangan, mesyuarat dan penggal Parlimen seperti berikut:

“persidangan” ertinya ialah tempoh dijalankan persidangan Majlis dengan tidak berhenti-henti (termasuk masa ditempohkan persidangan) dan termasuklah tempoh Majlis bersidang sebagai Jawatankuasa;

“mesyuarat” ertinya persidangan atau persidangan-persidangan Majlis bermula daripada Majlis bermesyuarat pertama kalinya selepas dipanggil mesyuarat pada bila-bila masa jua, dan habisnya apabila Majlis ditangguhkan selama lebih daripada empat belas hari atau dengan tidak ditentukan hari bulan mesyuarat akan datang, atau setelah tamat sesuatu penggal Parlimen;

“penggal Parlimen” ertinya ialah persidanganpersidangan Majlis mula daripada permulaan Majlis bermesyuarat selepas ditubuhkan Majlis atau selepas diberhentikan atau dibubarkan Parlimen pada bila-bila masa jua; dan habisnya apabila Parlimen diberhentikan atau dibubarkan dengan tidak diberhentikan terlebih dahulu.


Ringkasnya persidangan adalah merujuk kepada hari-hari bersidang, mesyuarat pula merujuk kepada himpunan jumlah hari bersidang seperti Mesyuarat Pertama/ Mesyarat Kedua, dan penggal Parlimen merujuk kepada beberapa mesyuarat yang dhimpunkan (biasanya mengikut tahun).

Istilah tersebut diaplikasikan dalam penentuan jadual persidangan yang di panggil Takwim Parlimen yang disediakan oleh pihak Perdana Menteri selaku Ketua Majlis setiap Penggal Parlimen yang biasanya mengikut tahun. Dimana  Peraturan Mesyuarat 11(2), Ketua Majlis atau Timbalan Ketua Majlis hendaklah menentukan tarikh-tarikh persidangan dalam tempoh 28 hari sebelum hari persidangan setiap penggal Parlimen dan boleh mengubah tarikh-tarikh itu dari masa ke semasa. Disinilah wujudnya istilah-istilah tersebut, misalnya Mesyuarat Pertama/Kedua/Ketiga Penggal Ketiga, Parlimen Ke-14 (2020).

Manakala Peraturan Mesyuarat 11(3) pula membolehkan Ketua Majlis atau Timbalan Ketua Majlis memanggil mesyuarat semasa majlis “dalam tangguhan” iaitu tempoh satu mesyuarat dengan mesyuarat yang berikutnya.  Maksudnya apabila persidangan dalam Majlis Mesyuarat Parlimen ditangguhkan “ sine die “ ( kesuatu tarikh yang tidak ditetapkan)  dan sebelum persidangan Majlis Mesyuarat Parlimen berikutnya. Di peringkat inilah, sekiranya ada keperluan yang mendesak,  pihak Ketua Majlis boleh memanggil “mesyuarat semasa majlis dalam tangguhan” yang secara amalannya disebut sebagai “mesyuarat khas”.   Walaupun istilah “mesyuarat khas” tidak disebut dalam peraturan mesyarat, tetapi ia adalah manifestasi dari peraturan mesyuarat.

Disini penulis menyenaraikan penggunaan istilah Mesyuarat Khas Parlimen yang telah diamalkan dalam sejarah persidangan Mesyuarat Parlimen.

 

1.  Mesyuarat Khas Parlimen Pada 17 – 19 Januari 2005 Dalam Penggal Pertama, Parlimen Kesebelas Bagi Meluluskan Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 2005

 

Mesyuarat Khas Parlimen yang bersidang pada 17 dan 18 Januari 2005 bagi Dewan Rakyat dan 19 Januari 2005 bagi Dewan Negara dalam Penggal Pertama, Parlimen Kesebelas adalah untuk membentangkan dan meluluskan Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 2005 bagi meminda senarai bersama untuk memberi kuasa Kerajaan Persekutuan ke atas pengurusan air dan warisan yang terletak di bawah kuasa Kerajaan Negeri. 

 

2.    Mesyuarat Khas Parlimen – Usul Mengecam Keganasan Israel

 

Mesyuarat Khas Parlimen telah diadakan pada 7 Januari 2009 pada pukul 2.30 petang bagi membahaskan  usul mengecam prncerobohan Israel Ke atas Wilayah Palestin. Dalam  Pemasyhuran Mesyuarat Khas, Yang di-Pertua menyebut.

“Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan segala hormatnya ingin saya maklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat telah memaklumkan kepada saya pada 7 Januari 2009 supaya diadakan satu Mesyuarat Khas pada hari ini selaras dengan peruntukan Peraturan Mesyuarat 11(3). Inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta kerajaan menunjukkan betapa Kerajaan Malaysia memandang serius pergolakan dan keganasan yang sedang berlaku ke atas Wilayah Palestin di Gaza. ….”

 

3.    Mesyuarat Khas Parlimen Pada 23 Julai 2014 – Nahas Pesawat MH17

 

Berikutan nahas pesawat MAS MH17 dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014, satu Mesyuarat Khas Dewan Rakyat telah diadakan pada hari  Rabu, 23 Julai 2014.  Mesyuarat ini diadakan mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 11(3) dan notis telah dikemukakan oleh YAB  Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertua  pada 18 Julai 2014. Tujuan mesyuarat adalah bagi  membahaskan tragedi malang yang menimpa pesawat MAS MH17 tersebut.

 

4.    Mesyuarat Khas Parlimen - Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA)

Mesyuarat Khas bagi membahaskan Usul Penyertaan Malaysia Dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA)  di Dewan Rakyat diadakan dua hari iaitu pada 26 dan 27 Januari 2016 dan di. Dewan Negara pula pada 28 Jan 2021.  Mesyuarat khas ini amat penting dan mendesasak untuk memutyskan usul tersebut yang menentukan dasar dan hala tuju perdagangan antarabangsa.

 

5.  Mesyuarat Khas “Pemilihan Perdana Menteri 2020” Di panggil Oleh Perdana Menteri Interim Tetapi Ditolak Oleh Yang di-Pertua.

 

Istilah mesyuarat khas ini juga timbul semasa kemelut politik 2020 yang menyaksikan tumbangnya kerajaan yang diterajui oleh PH.  Dimana  pada 28 Febuari 2020 (Jumaat) telah tersebar kenyataan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa Mesyuarat Khas pada 2 Mac 2020 tidak dipanggil kerana surat Pedana Menteri Interim tidak meyertakan usul dan juga tidak memenuhi Peraturan Meyuarat 12.  Pada sebelah petang kenyataan media Yang di-Pertuan Agong berkenan dengan keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat serta menyatakan pada hemah baginda tidak mendapati majoriti yang jelas setelah menemubual Ahli-ahli Dewan dan akan berjumpa dengan ketua parti-parti politik untuk mendapatkan pencalonan nama Perdana Menteri

 

Dalam hal ini, tiada peruntukan dalam Perlembagaan untuk membolehkan Dewan Rakyat memutuskan atau mengundi calon Perdana Menteri. . Malah dalam Peraturan Mesyuarat, tiada peruntukan khusus mengenai usul pemilihan Perdana Menteri kecuali pemilihan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Timbalannya. Malah persoalan juga timbul mengenai kesahan Perdana Menteri Interim   sebagai Ketua Majlis untuk memanggil Mesyuarat Parlimen mengikut Peraturan Mesyuarat 12.  

Ahli Parlimen Pasir Gudang juga menyebut “ Parlimen hanya boleh dianggap bersidang semula jika ia dibuka dan bersidang dengan kehadiran Ahli Parlimen secara fizikal berpandukan Peraturan Mesyuarat sedia ada”.  Disini juga beliau keliru, dan penulis percaya beliau merujuk “ dibuka” itu kepada pembukaan Penggal Parlimen yang baharu, dimana  Penggal Keempat Parlimen Ke-14 dijangka diadakan sekitar bulan September/Oktober seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri.

Kesimpulannya, penggunaan istilah “mesyuarat khas” adalah amalan yang bersumberkan “mesyuarat dalam tangguhan” mengikut Peraturan Mesyuarat 11(3), Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat.

Jenderam Hulu,

6 Julai 2020, 11.00 am

 

MESYUART KHAS PARLIMEN VS NOTIS 28 HARI VS PEMBENTANGAN PROKLAMASI/ORDINAN DARURAT

Akhirnya pada 5 Julai 2021,  dalam kenyatan media Pejabat Perdana Menteri maklumkan bahwa Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen Keempat Belas (2021) dijangka  diadakan selama lima hari di Dewan Rakyat iaitu  pada 26, 27, 28, 29  Julai  dan 2 Ogos 2021.  Manakala di Dewan Negara selama tiga hari iaitu pada 3,4 dan 5 Ogos 2021.   Tujuan Mesyuarat  Khas ini adalah untuk memberi penerangan kepada Ahli-ahli Parlimen mengenai Pelan Pemulihan Negara, dan meminda perundangan dan  peraturan-peraturan bagi membolehkan persidangan Parlimen secara hibrid. Juga  Proklamasi  Darurat dan Ordinan-Ordinan dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen( “shall be laid before both Houses of Parliament”) mengikut  Fasal (3), Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan.

Disini penulis terpanggil memberi respons kepada beberapa hantaran yang kurang tepat:-

  • Ketua Penerangan UMNO menyatakan " Oleh kerana pengumuman kerajaan hari ini dibuat 14 hari setelah UMNO memberi kata dua tanpa notis lengkap dan dimaklumkan tanpa perlu melalui urusan pemberian notis persidangan 28 hari." (Sinar Harian, 5 Julai 2021).  Sebenarnya kenyataan ini amat tergelincung kefahamannya, dimana notis 28 hari itu adalah untuk pemberitahuan Mesyuarat bagi setiap Penggal Parlimen oleh Ketua Majlis mengikut Peraturan Mesyuarat 11(1), Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Peraturan Mesyuarat 9(1) pula menetapkan Setiuasaha Dewan Rakyat memberitahu kepada Ahli-ahli Parlimen dengan notis 28 hari sebelum setiap Mesyuarat, tetapi boleh kurang dari tempoh itu dengan kebenaran Yang di-Pertua atas sebab keperluan yang mendesak.  Manakala bagi Mesyuarat Khas pula, notisnya adalah dalam tempoh yang munasabah mengikut Peraturan Mesyuarat 11(3), malah dinyatakan " tidak lewat dari tarikh mesyuarat".
  • Mantan Perdana Menteri (Ahli Parlimen Pekan) dalam hantaran FB menyebut " hari pertama titah perasmian YDP Agong bagi mesyuarat Penggal.".  Ini  salah sama sekali, kerana Mesyuarat Khas adalah didalam Penggal Parlimen Ketiga dan tidak perlu Titah Diraja.  Titah  hanya perlu pada setiap penggal baharu saja atau selepas PRU.
  • Ahli Parlimen Pontian pula  menyebut "masa untuk pesidangan Parlimen tahun ini  hanya 5 hari" (themalaysianinsight.com).  Kenyataan ini juga silap sama sekali, kerana sudah tentu ada Mesyuarat bagi Penggal Keempat untuk  membentang dan meluluskan Belanjawan 2022 seperti yang dijanjikan oleh Oerdana Menteri sekitar bulan September/Oktober semasa pengumuan Pelan Pemulihan  Negara.
Berkaitan membentangkan Proklamasi dan Ordinan-Ordinan Darurat di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen( “shall be laid before both Houses of Parliament”)  adalah kehendak perundangan iaitu Perlembagaan Persekutuan.  Malah Peraturan Mesyuarat juga menyebut di beberapa peraturan khususnya berkaitan  membentangkan laporan-laporan/risalat-risalah dan juga meletakkan Rang Undang-Undang (blue bills) diatas Meja Mesyuarat.  Ringkasnya dalam konteks persidangan Mesyuarat Parlimen maksud "dibentang"  adalah terbentang atas meja  Mesyuarat.

INILAH HAKIKAT SEBENARNYA !!!

Saturday, 3 July 2021

GESAAN MEMUNCAK SUPAYA PARLIMEN BERSIDANG SEMASA DARURAT

 

Berikutan pandangan dan desakan pelbagai pihak, maka Yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya persidangan Parlimen segera diadakan bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat dibentangkan di Dewan Rakyat seperti termaktub dalam Perkara 150(3) Perlembagaan Persekutuan.  Kronologi titah Yang di-Pertuan Agong melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Diraja sepert berikut:

    1. Pada 24   Februari 2021,  Istana Negara mengeluarkan kenyataan  selepas  Yang  di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Speaker Dewan Negara, Tan Sri   Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim dan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun di Istana Negara.  Ringkasan kenyataan seperti berikut:-

·     bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Seri Paduka atas nasihat Perdana Menteri.  Juga menzahirkan pandangan bahawa semua jawatankuasa pilihan khas hendaklah meneruskan sesi mesyuarat untuk pelaksanaan mekanisme semak dan imbang.   Ini  termaktub dalam sub perenggan 14 (1)(b) Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021 yang menyatakan bahawa Parlimen hendaklah dipanggil, diprorog dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana


· tanggapan sesetengah pihak bahawa pelaksanaan proklamasi darurat menghalang Parlimen untuk bersidang adalah tidak tepat.

 

·     perkenan Seri Paduka atas nasihat Perdana Menteri mengenai pengisytiharan Proklamasi Darurat pada 12 Januari lalu adalah semata-mata sebagai langkah proaktif untuk membendung penularan COVID-19 yang meragut lebih 1,000 nyawa setakat ini.

 

·   Yang di-Pertuan agong juga mengambil maklum atas hal-hal sampingan berkaitan budaya, warisan dan etika tataperlakuan Ahli-Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara semasa melunaskan tanggungjawab berbahas dan bertindak agar sentiasa bersifat mulia dan dipandang tinggi.

2.  Pada 16 Jun 2021 sekali lagi Yang di-Pertua Agong melalui kenyataan media Datuk Pengelolau Diraja menitahkan supaya persidangan Parlimen perlu diadakan sebelum 1 Ogos ini.. Ini adalah berikutan sesi menghadap Yang Dipertua Dewan Negara, Tan Sri Dr Rais Yatim dan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun di Istana Negara, pada 15 Jun 2021 di Istana Negara dan Mesyuarat Khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun 2021 (2.30 – 5.30 petang).   

Melalui kenyataan media oleh Penyimpan Mohor Raja-Raja Melayu pada Tarikh yang sama. 16 Jun 2021  telah memaklumkan bahawa Raja-Raja Pemerintah telah sependapat dalam perkara-perkara berikut:-

 

(i) Nyawa dan kehidupan rakyat wajib diutamakan mengatasi perkara- perkara lain.

(ii) Program vaksinasi hendaklah dipertingkatkan dengan mengurangkan kerenah birokrasi agar mencapai matlamat imuniti kelompok 80 peratus secepat mungkin.

(iii) Program menangani wabak COVID-19 hendaklah difahami serta mendapat sokongan rakyat tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan tanpa dianggap mempunyai sebarang muslihat politik yang terselindung.

(iv) Kaedah menangani wabak COVID-19 hendaklah bersifat inklusif, melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dalam semangat yang sedia mendengar, sedia mempelajari, sedia melakukan pengubahsuaian, sedia melakukan penambahbaikan dan sedia melakukan penerokaan baharu hingga berjaya meyakinkan dan berjaya mendapat kerjasama penuh rakyat pelbagai peringkat.

(v) Suhu politik yang semakin panas wajib diredakan.

(vi) Pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat.

(vii) Tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos 2021.

 

3.      Pada 29 Jun 2021, jam 11.00 pagi, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong.  Selepas itu, Istana Negara  telah membuat kenyataan media bahawa “ Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan  supaya persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut garis panduan dab  prosedur operasi standard  COVID-19 yang ditetapkan oleh Kerajaan dan parlimen Malaysia”.  Juga Yang di-Pertuan Agong “menzahirkan semua jaawatankuasa-jawatankuasa pilihan Parlimen perlu meneruskan sesi mesyuaratnya bagi melaksanakan mekanisma semak dan imbang “

Selanjutnya pada 30 Jun 2021,Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam kenyataan media Bersama telah bahawa Yang di-Pertuan Agong telah bertitah semasa menghadap Yang di-Pertuan Agong, telah menyatakan komitmen dan kesediaan penuh Parlimen Malaysia untuk mengadakan persidangan Parlimen .  Juga  titah tersebut telah dimaklumkan  kepada  Perdana Menteri agar satu persidangan khas diadakan sebelum 1 Ogos 2021 mengikut peruntukan undang-undang sedia ada.

Yang di-Pertua Dewan Negara dilaporkan “ pihaknya sudah mengutus surat kepada Pejabat Perdana Menteri dengan mencadangkan tarikh persidangan khas selama  dua atau lima hari dan persidangan  biasa dibuat pada akhir Ogos.”   Beliau menambah, bahawa  persidangan khas ini seara fizikal, bukannya secara  hybrid disebabkan kekangan Peratutan Mesyuarat dan undang-undang berkaitan.(FMT, 30 Jun 2021)

Isu mengenai bila tarikh pembukaan Parlimen telah mencetuskan polemik, kontroversi dan perdebatan hangat dalam kalangan banyak pihak khususnya ahli-ahli politik negara.   Ini adalah susulan tiga kali teguran dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, namun masih belum mendapat respons konkrit daripada pihak berkenaan.  Pengerusi PH dan kepimpinan parti-parti komponennya (DAP dan AMANAH) menggesa Ahli-ahli Parlimen untuk berhimpun di Parlimen jika mereka tidak mendengar sebarang pengumunan daripada Perdana Menteri selewat-lewatnya 5 Julai 2021. (Malaysia Now, 2 Julai 2021)

Sinario demikian telah mendorong Menteri di Jabatan Perdaana Menteri (Parlimen dan Undang-undang) telah membuat kenyatan  pada 2 Julai 2021 bahawa “Perdana Menteri selaku Ketua Majlis Parlimen telah memutuskan akan mmanggil sidang Parlimen secepat mungkin sebelum 1 Ogos 2021.  Perkara ini akan dimuktamadkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Julai 2021

Tuesday, 4 May 2021

SOROTAN DIPERSIDANGAN PARLIMEN : KERAJAAN BERTUKAR , DASAR BERUBAH:

 Lazimnya perubahan Kerajaan akan memberi impak kepada perubahan dasar-dasar negara dan pentadbiran.  Dalam hal ini, perubahan Kerajaan dari BN kepada PH dan seterusmya PN telah  dapat dilihat  dalam perubahan urusuan yang dibawa dan diluluskan oleh Mesyuarat Parlimen.  Disini penulis rakamkan  perubahan-perubahan tersebut . 

 Perubahan Dasar dan Pemansuhan serta Pindaan Undang-Undang

 1.         Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Dimansuhkan dan Diganti Dengan Akta Cukai Perkhidmatan 2018.

Rang Undang-Undang  GST telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 7 April 2014 (Setuju:119, Tidak Setuju:81) dan Dewan Negara pada 5 Mei 2014 (undian suara) semasa pentadbiran BN.  Setelah 3 tahun pelaksanaannya, akta ini  telah menerima pelbagai reaksi malah kecaman dari pelbagai pihak serta menjadi salah satu faktor kekalahan BN dalam PRU 14.  Pemansuhan GST pula  adalah salah satu manifesto PH.   Akhirnya Akta ini dimansuhkan melalui Akta Cukai  Barang dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 8 Ogos 2018 (undian suara)  dan Dewan Negara (undian suara) pada 20 Ogos 2018  Terlebih dahulu,  Rang Undang-Undang Jualan 2018 dan Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan 2018  diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 8 Ogos 2018  (undian suara)dan Dewan Negara pada 20 Ogos 2018  untuk melaksanakan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) bagi menggantikan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST).

2.         Pemansuhan Akta Antiberita Tidak Benar 2018

 Akta  Antiberita Tidak Benar 2018 telah digubal disaat akhir pentadbiran BN dan seterusnya diluluskan oleh  Dewan Rakyat pada 2 April  2018 secara undi belah bahagian ( setuju:123 dan tidak setuju: 64) dan Dewan Negara pada 3 April 2018 dengan undian suara serta dikuatkuasakan pada 11 April 2018.  Akta ini telah menjadi salah satu janji manifesto PH  untuk memansuhkannya ( Janji 27 - Manifesto Pakatan Harapan).   Setelah PH mengambil alih Kerajaan, Akta ini dimansuhkan melalui RUU Anti Berita Tidak Benar (Pemansuhan) 2018 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat 16 Ogos 2018 (undian suara). Namun  Dewan  Negara pada 12 September 2018 tidak mempersetujukan pemansuhan akta ini secara undi belah bahagian (setuju:21  dan tidak setuju:  28 dan tidak mengundi: 3). 

Walau bagaimanapun, selepas setahun kemudian, RUU Anti Berita Tidak Benar (Pemansuhan) 2019 telah dibentangkan semula di Dewan Rakyat dan dipersetujukan secara undian belah bahagian pada 9 Oktober 2019 [ bacaan kedua – setuju:93, tidak setuju:53; dan bacaan ketiga – setuju: 92, tidak setuju:51].   Seterusnya dipersetjukan oleh Dewan Negara dengan undian suara pada 19 Disember 2019.   Ini adalah kali pertama dalam sejarah bahawa RUU yang tidak diluluskan oleh Dewan Negara dibawa semula selepas setahun kemudian sebagaimana ketetapan Fasal 2, Perkara 68, Perlembagaan Persekutuan.  Ini bermakna  Rang Undang-Undang Antiberita Tidak Benar (Pemansuhan) 2018 boleh dibentangkan untuk dibahaskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara selepas 16 Ogos 2019 iaitu setahun daripada tarikh Rang Undang-undang 2018 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.

 3.         DR. 7/2019 - Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 2019 – Peroleh 138 Undi (Kurang 2/3 majoriti) dan Tidak Dipersetujukan

 Bagi  memenuhi janji Manifesto PH untuk mengiktiraf Perjanjian Persekutuan 1963 (MA63), Kerajaan telah membentangkan RUU ini bagi meminda Fasai 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan menyatakan Persekutuan adalah terdiri dari Negeri-negeri Tanah Melayu dan Negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak Walaupun meyedari Kerajaan hanya mempunyai majoriti kurang 2/3, tetapi mencuba untuk  meminda Perlembagaan dengan harapan mendapat sokongan penuh dari Ahli-ahli Parlimen, namun ahli-ahli Parlimen Sabah dan Sarawak yang bukan penyokong PH telah membantah/tidak menyokon pindaan ini.  Akhirnya RUU ini tidak dipersetujukan oleh Dewan Rakayat pada .April 2019 apabila  bacaan kedua mendapat undi bersetuju (136)  kurang dari majoriti 2/3 , maka ia tidak memenuhi  ketetapan Perkara .159 Perlembagaan Persekutuan,

4.     RUU Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC) 2019 Yang Dikemukakan oleh PH Ditarik Balik dan Diganti Dengan RUU Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 oleh PN.

 Isu tatakelakuan dan salah guna kuasa pihak Polis seringkali dibangkitkan oleh pihak PH dan juga PR semasa pembangkang.   Setelah PH menerajui Kerajaan, perkara ini telah menjadi dan digubal RUU IPCMC 2019.   Bacaan kali yang pertama RUU IPCMC ini di Dewan Rakyat pada 18 Julai 2019.  Bacaan kali yang kedua

pada 7 Oktober 2019 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Datuk Liew Vui Keong.  Pihak pembangkang khususnya BN telah membantah dan meminta supaya RUU IPCMC ini tidak dibahaskan kerana ia akan dibawa untuk diperincikan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas terlebih dahulu. Akhirnya pihak Kerajaan bersetuju mengemukakan usul untuk merujuk RUU ini kepada Jawatankuasa Pilihan Khas. Maka RUU IPCMC di rujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang RUU.  Jawatankuasa telah menyediakan Penyata Laporan “DR 10 - Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 dan  di jadualkan dibentangkan kepada Dewan pada   27 November 2019 di Mesyuarat yang sama.   Walau bagaimanapun, pada 3 Disember 2020,   Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui Keong meminta bacaan kali kedua dan ketiga RUU IPCMC) 2019 ditangguhkan kepada persidangan di Mesyuarat akan datang.

 Apabila berlaku perubahan Kerajaan yang diterajui oleh PN,  RUU ini ditarik balik pada pada 26 Ogos 2020 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Mesyuarat Kedua, Penggal Ketiga Parlimen Ke-14. Seterusnya, Kementerian Dalam Negeri mengemukakan RUU Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (IPCC) untuk bacaan kali pertama.  RUU baharu menggantikan RUU IPCMC.  Walau bagaimnapun, terdapat  penyokong Kerajaan tidak berpuashati dengan RUU ini dan kesannya bacaan kali kedua telah ditangguhkan kepada Mesyuarat Ketiga, namun setelah tamat persidangan Mesyuarat Ketiga, RUU ini sekali lagi dibawa ke Mesyuarat akan datang.  Apakah mungkin RUU IPCC ini juga tidak akan diteruskan.

5.  Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan)(No.2) 2019 – Menghadkan Tempoh Perdana  Menteri Tidak Melebihi Dua Penggal, Ditarik Balik.

Semasa PRU 14, salah satu Manifesto PH ialah untuk menghadkan tempoh perkhidmatan Perana Menteri selama dua penggal sahaja. Perdana Menteri Ke-8 bersetuju dangan cadangan ini.  Maka RUU Perlembagaan (Pindaan)(No.2) 2019  dibentangkan  bacaan pertama semasa era PH pada 3 Disember 2019.  Walaupun begitu, berikutan perubahan Kerajaan, pihak PN tidak meneruskan dasar ini.  Seterusnya RUU ini ditarik balik pada 26 Ogos 2020.

Perubahan dan Reformasi Parlimen

6.         Reformasi Parlimen – Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas semasa PH Diganti dengan Jawatankuasa Pilihan Khas Yang Baharu oleh PN

Semasa era PH telah dibentuk 10 Jawatankuasa Pilihan Khas yang diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan pada 4 Disember 2018mengikut  Peraturan Mesyuarat 76(2) di bawah Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan pada  17 Oktober 2019yang meluluskan  Usul Penyata Jawatankuasa Dewan mengikut Peraturan  Mesyuarat 85(5) . Namun, setelah PN mengamil alih Kerajaan, pada 11 November 2020, telah mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 86(5) bagi membentangkan Penyata Jawatankuasa Dewan (Kertas DR3/2020) yang mengkaji semula Jawatankuasa tersebut, dimana 10 Jawatankuasa Pilihan Khas sedia ada tidak akan diteruskan dan diganti dengan 9 Jawatankuasa Pilihan Khas yang baharu.  Secara amnya ada persamaan tetapi beberapa jawatankuasa digugurkan sepenuhnya iaitu Jawatankuasa Pilihan Khas Untuk Melantik Jawatan-Jawatan Utama Perkhidmatan Awam dan Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang..

Semasa era BN, penubuhan sesuatu Jawatankuasa Pilihan Khas dibuat berdasarkan urusan atau sesuatu perkara tertentu.  Misalnya Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai sesuatu RUU apabila RUU itu diputuskan untuk dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas, tetapi pada masa sera PH,  RUU sedemikian akan  dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Menimbang Rang Undang-Undang seperti RUU IPCMC 2019. Pada masa sekarang, era PN, RUU sedemikian akan dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas sesuatu RUU secara khusus.

 7.         Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan SUHAKAM 2018 Dibahaskan

Laporan Tahunan dan Penyata badan-badan berkanun atau suruhajaya yang ditubuhkan oleh Kerajaan dikehendaki membentangkannya di Mesyuarat Parlimen sebagai Kertas Statut.  Maksud “bentang” ialah diletakkan diatas meja Ahli-ahli dewan semasa persidangan.  Ia tidak perlu dibahaskan serta diputuskan.  

Oleh kerana isu-isu hak asasi manusia menjadi tumpuan utama PH, maka PH telah membahaskan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan SUHAKAM 2018 melalui usul Kerajaan mengikut Peraturan Mesyuarat 27(3).  Ini adalah kali pertama dalam sejarah persidangan Parlimen Laporan Tahunan badan0badab berkanun dibahaskan, malah Laporan Ketua Audit Negara pun tidak pernah dibahaskan secara langsung melalui usul Kerajaan.  Lazimnya, isi kandungan laporan berkenaan dirujuk atau dipetik oleh Ahli-ahli Parlimen dalam mana-mana perbahasan yang bersesuaian seperti perbahasan Titah Diraja mahupun Belanjawan.

8.         25 Usul Tidak Percaya Kepada Perdana Menteri ke-8, YAB Tan Sri Mahyuddin Yassin di Mesyuarat Ketiga, Pengal Ketiga Parlimen Ke-14

Usul undi  tidak percaya kepada Perdana Menteri bukanlah suatu yang asing dalam sejarah persidangan Parlimen di begara ini.   Pada era BN, Perdana Menteri Ke-6 pernah menerima usul undi tidak percaya pada Oktober 2015 di Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Parlima Ke-13Sebelum itu, adalah dalam bentuk usul sokongan kepada Perdana Menteri seperti Perdana Menteri Ke-3, dan Ke-4.

Pada era PN, sebanyak 25 usul undi tidak percaya dan 2 undi percaya kepada Perdana Menteri ke-8 pada Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Parlimen Ke-14.  Namun kesemua usul undi tidak percaya tersebut sama ada era BN mahupun PN adalah bersifat usul persendirian kerana dikemukakankan oleh pihak pembangkang. Oleh kerana Peraturan Mesyuarat  mengutamakan urusan-urusan Kerajaan, maka usul sedemkian hanya tersenarai dalam Aturan Urusan Mesyuarat sahaja.

Perubahan  Perjalanan  Persidangan 

9.         Urusan Persidangan Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga, Parlimen Ke-14  Hanya Setakat Urusan Titah  Diraja   Sahaja

Pertama kali dalam sejarah, persidangan pertama bagi sesuatu Penggal Parlimen hanya sehari sahaja pada 18 Mei 2020 iaitu Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Parlimen Ke-14, khusus untuk Titah Diraja dan perbahasannya pada Mesyuarat Kedua berikutnya. Ini disebabkan ketika itu negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) kerana membendung pandemic COVID-19.  Ini adalah persidangan pertama pada era PN.

10.       Belanjawan  2021 – 11 Kali Undian Belah Bahagian

Belanjawan 2021 mencipta sejarah.   Walaupun undian belah bahagian tidak asing dalam meluluskan Belajawan sejak-sejak akhir-akhir ini.  Seingat penulis, ia bermula dengan Belanjawan 2010 yang diluluskan dengan lebihan 3 undi, dan  selepas itu, setiap kali Belanjawan dibentangkan akan sentiasa diluluskan melalui undi belah bahagian. Namun  perjalanan Belanjawan 2021 amat perit apabila  melalui 10 kali undian belah bahagian pada peringkat jawatan kuasa   dan 1 kali undian belah bahagian pada bacaa ketiga, dimana setuju: 111, tidak  setuju:108 ,tidak hadir:1

Suasana ini bermula apabila pihak Kerajaan era BN tidak lagi menguasai majoriti 2/3 pada selepas PRU 12 pada tahun 2008, dan seterusnya majoriti selesa selepas PRU 13.  Apatah lagi apabila PH mengambil alih Kerajaan dengan majorit mudah pada PRU 14 dan seterusnya majoriti tipis pada era PN yang terbentuk selepas 22 bulan PRU 14 apabila PH kehilangan majoriti.

Perubahan Takrifan Peraturan dan Petua Yang di-Pertua

11.       Berubah Kerajaan, Bertukar Yang di-Pertua dan Pemilihan Dipertikaikan

Semasa era BN, pemilihan  Tun Mohamed Zahir bin Ismail  sebagai Yang di-Pertua selepas PRU 10 telah dipertikaikan oleh pihak pembangkang (Barisan Alternatif –BA) dengan alasan notis tidak mencukupi 14 hari.  Ini disebabkan perbezaan takrif 14 hari itu sama ada termasuk hari persidangan pertama atau sebaliknya.  Begitu juga semasa era PH, pemilihan Tan Sri Ariff Yusof selepas PRU 14 juga dipertikaikan oleh pihak pembangkang (BN dan PAS) atas alasan yang sama iaitu notis tidak cukup 14 hari, malah tarikh surat/notis didakwa  dibelakangkan.   Kedua-dua peristiwa itu berlaku semasa  Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri Ke-4 dan Ke-7.

Semasa era PN pula, pemilihan Datuk Azhar Harun sebagai Yang di-Pertua adalah bagi menggantikan Tan Sri Ariff Yusof yang dikosongkan jawatannya melalui usul kerajaan bagi mengosongkan jawatan yang di-Pertua.  Usul ini dipertikaikan oleh pihak pembangkang (PH) yang tidak berpuas hati  kerana Tan Sri Ariff Yusof tidak melakukan apa-apa kesalahan.  Seterusnya, juga tidak berpuashati kerana  tidak berpeluang mengemukakan calon pihak pembangkang kerana usul memilih Yang di-Pertua baharu dibuat selepas pengosongan jawatan tersebut.  Manakala pihak Kerajaan mengemukan usul Yang di-Pertua yang baharu serentak dengan usul pengosongan jawatan.

Demikianlah kelazimannya, apabila berubah Kerajaan, maka berubahlah juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat.  Malah bagi era PN, Setiausaha Dewan Rakyat  juga turut berubah apabila SUDR sedia ada (sebenarnya baru/belum sempat mengendalikan persidangan) telah ditukar dan diganti dengan SUDR baharu yang kebetulannya  pegawai junior.

12.       Petua Baharu Yang di-Pertua – Dewan Rakyat Ditempohkan 10 Minit Untuk Undi Belah Bahagian

Amalan selama ini,  undian belah bahagian dijalankan sebaik sahaja terdapat permintaan oleh 15 Ahli dan setelah tamat  lonceng 2 minit dan ada kalanya lonceng dibunyikan dua kali, selepas itu undian akan dijalankan.   Walau bagaimanapun, pada 11 Ogos 2020, di Mesyuarat Kedua, Parlimen Ke-14 (PKPB sedang berkuat kuasa), Yang di-Pertua telah memutuskan Dewan akan ditangguhkan 10 minit selepas lonceng pertama  2 minit  dan lonceng kedua selama 2 minit akan dibunyikan dan selepas itu undian akan dijalankan.  Keputusan ini dibuat oleh Yang di-Pertua menggunakan Peraturan Mesyuarat 99 - Petua Yang d-Pertua bagi membolehkan semua Ahli Parlmen berkesempatan masuk ke dalam Dewan, memandangkan memerlukan masa ketika menggunakan lif disebabkan bilangan yang dihadkan bagi keperluan penjarakan fizikal semasa di dalam lif.  Tambahan pula kedudukan  blok Ahli Parlimen agak jauh  dari Dewan.

13.    Petua Yang di-Pertua – Perbahasan Serentak Bagi Usul Mengurangkan Peruntukan Yang Sama

Semasa perbahasan Belanjawan 2021 di peringkat jawatankuasa, terdapat beberapa ususl yang sama untuk mengurangkan peruntukkan KPKT dan KKMM.  Yang di-Pertua telah memberi petua atau pendekatan beberapa usul yang sama itu dibahaskan serentak dengan meminta semua yang mengemukakan usul berucap/berbahas.  Ini kerana Peraturan Mesyuarat tidak menyatakan peraturannya apabila keadaan sedemikian berlaku.

14.       Pertikaian Takrifan Pembawa Usul Pemilihan Yang di-Pertua Dewan Negara

Semasa pemilihan Yang di-Pertua Dewan Negara, pada 2 September 2020, di Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Parlimen Ke-14, usul mengenainya dipertikaikan.   Pertikaian ini berpunca dari perbezaan pandangan dalam mentakrifkan Peraturan Mesyuarat 2, Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara yang menyebut Ahli Dewan Negara yang mencadangkan nama Yang di-Pertua, sedangkan usul tersebut dikemukakan atas nama Perdana Menteri.  Ahli-ahli Dewan khususnya pihak PH menyatakan bahawa Perdana Menteri bukan Ahli Dewan Negara.

Walau bagaimanapun amalan selama ini, usul tersebut atas nama Perdana Menteri.  Sebenarnya ianya teratur sebagaimana Peraturan Mesyuarat 91, Peraturan-peraturan Majlis mesyuarat Dewan Negara yang memberi kuasa kepada Menteri iaitu “bila-bila seorang Menteri yang bukan Ahli Dewan Negara mengambil bahagian dalam perjalanan mesyuarat Majlis, maka Menteri itu adalah terserah kepadanya semua kuasa-kuasa dan kebebasan-kebebasan yang diberi kepada Ahli-ahli Majlis oleh Peraturan-peraturan ini.  Oleh demikian, tidak timbul isu Perdana Menteri atau Menteri yang bukan Ahli Dewan Negara (Senator) tidak boleh mengemukakan usul pelantikan Yang di-Pertua.  

Suatu catatan jua, menjelang PRU 15.